HOME Click        
         
 
 

Giới thiệu đặc sắc Anh Sáng ERP  

 
 

Phần mềm trọn bộ ERP Anh Sáng dành cho thương mại nghành buôn bán.

 
 

Dữ liệu cơ bản chung

 
 

Module lịch công tác

 
 

Hệ thống quản lý tiêu thụ

 
 

Hệ thống quản lý thu mua

 
 

Hệ thống quản lý kho

 
 

Hệ thống quản lý phải thu phải chi

 
 

Hệ thống quản lý chứng từ phiếu

 
 

Hệ thống quản lý kế toán tổng hợp

 
 

Hệ thống quản lý giá thành

 
   
 
   
     
 

  GIỚI THIỆU ĐẶC TÍNH ANH SÁNG ERP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHẢI THU PHẢI TRẢ

 
   
 


HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHẢI THU PHẢI TRẢ : Chủ yếu liên kết đơn bán hàng để làm quản lý  khoản tiền phải thu, đơn xin thanh toán tiền nhập hàng làm quản lý khoản tiền phải trả ; vì quản lý đơn xin thanh toán tiền nhập hàng tạm thời không thanh toán tiền , tương ứng đến chức năng công việc mở rộng tạm không thanh toán tiền , quản lý rõ ràng có thể thanh toán khoản tiền phải trả . Quá trình lập chứng từ khoản tiền phải trả rất khắt khe , liên tục theo dõi thông tin có liên quan ; Hạng mục khoản tiền phải thu、 lập chứng từ、Thu tiền、 hoạch toán , phân quyền xử lý  , để tài sản công ty có thể quản lý chặt chẽ . Trong báo biểu cung cấp bảng thâm niên khoản tiền , đơn đối chiếu khoản tiền, bảng phân tích khoản tiền phải thu của nhân viên kinh doanh .
CÔNG VIỆC THIẾT  LẬP
1.Công việc thiết lập đơn vị số lẻ phải thu
2.Công việc thiết lập đơn thu mua tổng vụ、đơn chi phí chi tiền tiêu vặt.
3.Công việc thiết lập thu nhập của các đơn tiêu thụ khác , các đơn thu nhập khác
4.Công việc thiết lập bảo vệ khóa chặt hệ thống quản lý phải thu chi  .

CÔNG VIỆC CHỨNG TỪ
1.ĐƠN LẬP CHỨNG TỪ NHẬP HÀNG  sau khi thông qua đơn lập chứng từ đơn xin thanh toán tiền nhập hàng tự động phát sinh lập chứng từ khoản tiền phải chi .
2.ĐƠN THU MUA TỔNG VỤ  Cung câp sử dụng cho lập chứng từ các chi phí khác ngoài tiêu chuẩn thu mua , tự động liên kết quản lý chi phí lập chứng từ phiếu thu chi và khoản tiền phải chi .
3.ĐƠN THANH TOÁN TIỀN xử lý công việc khoản tiền phải chi cho đơn lập chứng từ nhập hàng、đơn thu mua tổng vụ, hoạch toán theo các khoản tiền loại tiền tệ, lập chứng từ phải chi một trên một , Ghi chép khắc khe và chi tiết  tất cả các khoản tiền chưa thanh toán .
4.ĐƠN HOẠCH TOÁN TẠM ỨNG Cung cấp sử dụng cho hoạch toán khoản tiền tạm ứng và cùng lúc hoạch toán các loại tiền tệ khác nhau .
5.ĐƠN CHI TIỀN TIÊU VẶT  Cung cấp sử dụng cho công nhân nội bộ công ty đề nghị tiền tiêu vặt ,  kết hợp thiết lập chi phí trong module công dụng , để cho công việc nhập tiền tiêu vặt trở thành việc dễ dàng . Kết hợp tài khoản chi của module tài vụ , để dễ dàng quản lý số dư có thể dùng và số nên bù trong tài khoản tiền tiêu vặt .
6.CÁC ĐƠN TIÊU THỤ KHÁC  Cung cấp sử dụng cho lập chứng từ thu nhập khác ngoài tiêu thụ tiêu chuẩn, tự động liên kết quản lý thu nhập lập chứng từ phiếu thu chi và khoản tiền phải thu.
7.ĐƠN THU TIỀN  Cung cấp cho công việc đăng nhập tiền thu được khi nhân viên thủ quỷ nhận được tiền hàng.
8.ĐƠN HOẠCH TOÁN THU TIỀN  Cung cấp công việc cho nhân viên kế toán hoạch toán các đơn bán hàng tương ứng hoặc hoạch toán khoản tiền phải thu của đơn tiêu thụ khác, hình thức hoạch toán thu tiền nghiêm túc, mỗi khoản tiền đều không thu thiếu, thực chất làm đến tinh thần ERP, công việc quản lý khống chế nội bộ và kiểm soát nội bộ về quản lý sổ sách mà không quản lý tiền, quản lý tiền mà không quản lý sổ sách.
9.Các đơn thu nhập khác  Cung cấp cho công việc lập chứng từ không thuộc thu nhập từ doanh nghiệp của số tiền mặt thu nhập ít.

CÔNG VIỆC KIỂM TRA DỮ LIỆU
1.Công việc kiểm tra sổ sách đơn lập chứng từ nhập hàng
2.Công việc kiểm tra sổ sách đơn thu mua tổng vụ
3.Công việc kiểm tra sổ sách đơn thanh toán tiền
4.Công việc kiểm tra sổ sách đơn hoạch toán tạm ứng
5.Công việc kiểm tra sổ sách đơn chi tiền tiêu vặt
6.Công việc kiểm tra sổ sách đơn tiêu thụ khác
7.Công việc kiểm tra sổ sách đơn thu tiền
8.Công việc kiểm tra sổ sách đơn hoạch toán thu tiền
9.Công việc kiểm tra sổ sách đơn thu nhập khác
10.Kiểm tra các chứng từ sổ sách có thể theo người sử dụng điều chỉnh cột để sắp xếp thứ tự, có thể lưu giữ thành tập tin Excel ; Cũng cung cấp nhiều cột nhiều góc độ đa dạng để kiểm tra và sắp xếp thứ tự , nhiều tính linh hoạt , tiện lợi khi kiểm tra

MODULE ĐẶC SẮC
1.Công việc kiến lập chi tiết số dư đầu kỳ phải chi / phải thu.
2.Xử lý khoản tiền tạm thu (chi) / dự thu (chi) .
3.Tiến hành kết hợp quản lý  với 『hệ thống quản lý thu mua』、『 hệ thống quản lỵ́ tiêu thụ』、『hệ thống quản lý kế toán tổng hợp』 có hiệu lực .
4.Xử lý hạch toán khoản tiền loại tiền tệ khác nhau .
5.Đơn đối chiếu khoản tiền phải thu (chi) tự động hóa.
6.Bảng báo biểu khoản tiền phải thu quá hạn .
7.Quản lý khống chế lập chứng từ khoản tiền phải chi ,  phải thông qua nhân viên tài vụ xác nhận mới có thể lập chứng từ phải chi , còn có thể tiết kiệm nhân lực cho đợt lập chứng từ .
8.Quản lý thu chi hành chánh , độc lập thiết lập tài khoản thu nhập、 chi phí, và còn chỉ định liên kết tài khoản kế toán, nhân viên công ty không cần hiểu về tài khoản kế toán cũng có thể đề nghị thu chi .
9.Thủ quỹ thanh toán tiền cho nguyên đợt, thủ quỹ có thể theo vào đề nghị thanh toán tiền để xác nhận thanh toán cho nguyên đợt .

TOP

 
 ERP download:

Download

 

Tổng Công Ty Đài Bắc : No.136 Lầu 6, đường Cơ Long đoạn 2, TP Đài Bắc.

Trung tâm phục vụ Khoa Nam : No. 129, đường Tín Nghĩa, TT Thiện Hóa, Huyện Đài Nam.

Trung tâm phục vụ Thượng Hải : Số 456 2605, đường Lục Gia Bang, TP Thượng Hải.

Số điện thoại Đài Bắc : (02) 2378-1566

Số Fax Đài Bắc : (02) 2378-1578

 Lưu Phương Mỹ      Số nội bộ

 Trang web :  http://www.intron.com.tw