HOME Click        
         
 
 

Giới thiệu đặc sắc Anh Sáng ERP  

 
 

Phần mềm trọn bộ ERP Anh Sáng dành cho thương mại nghành buôn bán.

 
 

Dữ liệu cơ bản chung

 
 

Module lịch công tác

 
 

Hệ thống quản lý tiêu thụ

 
 

Hệ thống quản lý thu mua

 
 

Hệ thống quản lý kho

 
 

Hệ thống quản lý phải thu phải chi

 
 

Hệ thống quản lý chứng từ phiếu

 
 

Hệ thống quản lý kế toán tổng hợp

 
 

Hệ thống quản lý giá thành

 
   
 
   
     
 

  GIỚI THIỆU ĐẶC TÍNH ANH SÁNG ERP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỨNG TỪ PHIẾU THU CHI

 
   
 


HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỨNG TỪ PHIẾU , chủ yếu cung cấp công việc cho nhân viên thủ quỹ nhận được phiếu chi của khách hàng、phiếu chi chi trả cho nhà cung ứng, và còn ghi chép chi tiết thực tế về trạng thái thay đổi của mỗi 1 tờ  phiếu chi . Thông qua đặc sắc quản lý tài khoản, cung cấp cho công việc dự đoán vốn và đối chiếu sổ sách ngân hàng, cung cấp cho bộ phận tài vụ dựa vào trên để điều động vốn và sử dụng vốn cho thích hợp .

CÔNG VIỆC THIẾT LẬP
1.Công việc thiết lập khách hàng liên lạc ngân hàng .
2.Công việc thiết lập công ty mở tài khoản ngân hàng
3.Công việc thiết lập tài khoản tiền mặt
4.Công việc thiết lập tài khoản mặt định thanh toán chi phiếu
5.Công việc thiết lập tài khoản mặt định thanh toán tiền mặt .
6.Công việc thiết lập tài khoản mặt định thu chi phiếu.
7.Công việc thiết lập tài khoản mặt định thu tiền mặt
8.Công việc thiết lập hạng mục dự đoán thu chi
9.Công việc thiết lập công ty mở mã số phiếu chi
10.Công việc thiết lập đơn vị số lẻ chứng từ phiếu  .
11.Công việc thiết lập bảo vệ khóa chặt hệ thống quản lý chứng từ phiếu .

CÔNG VIỆC CHỨNG TỪ
1.ĐƠN DI CHUYỂN TIỀN MẶT  Cung cấp cho Công Ty sử dụng cho công việc di chuyển vốn mở tài khoản ngân hàng giữa tài khoản , đồng thời áp dụng cho việc dị chuyển chuyển đổi vốn tài khoản ngân hàng có loại tiền tệ khác nhau, Trong đó có ghi chép tỷ giá các loại tiền tệ và chi phí thủ tục ngân hàng khi dị chuyển vốn,  hệ thống còn tự động chuyển đổi tỷ giá tổn thất hoặc lợi ích và tự động đẩy sinh phiếu thu chi kế toán khi dị chuyển tiền mặt .
2.ĐỐI CHIẾU SỔ SÁCH NGÂN HÀNG  Cung cấp sử dụng đối chiếu số dư vốn ngân hàng trong  tài khoản các loại tiền tệ.
3.CÔNG VIỆC DỰ ĐOÁN  Cung cấp dự đoán số tiền thu nhập và chi phí chưa phát sinh của các hạng mục trong các thời gian.
4.THU PHIẾU CHI Cung cấp cho nhân viên thủ quỹ sử dụng công việc đăng nhập khi nhận được phiếu chi. Có thể nhiều tờ phiếu chi cùng một lần nhập vào đơn . Ngày dự định quy đổi trong nội dung chứng từ phiếu , cung cấp có thể sử dụng nguồn gốc dự đoán vốn .
5.THAY ĐỔI THU PHIẾU CHI Cung cấp ghi chép tình hình thay đổi phiếu chi sau khi thu phiếu chi , ví dụ : thu phiếu chi → thu giùm → quy đổi ; Khi tình trạng thu giùm phiếu chi , hệ thống tự động cung cấp bảng thu giùm ngân hàng của các tài khoản ngân hàng. Khi tình trạng quy đổi phiếu chi, hệ thống tự động phát sinh thu phiếu chi quy đổi thành phiếu thu chi và tăng số tiền tài khoản ngân hàng . Hình thức hiển thị nhiều loại chứng từ phiếu sắp xếp thứ tự : theo tình trạng phiếu chi、theo ngày thay đổi chứng từ phiếu、theo ngày chứng từ phiếu 、theo ngày dự định quy đổi , theo ngày hết hạn ...vv.
6.CHI PHIẾU CHI Cung cấp cho nhân viên thủ quỹ sử dụng công việc đăng nhập khi lập phiếu chi . Có thể từ nhiều tờ phiếu chi cùng một lần nhập vào đơn . Ngày dự định quy đổi trong nội dung chứng từ phiếu, cung cấp có thể sử dụng nguồn gốc dự đoán vốn. Trong hệ thống có kèm theo chức năng in ấn phiếu chi bằng máy tính điện tử, giảm bớt công việc phiền phức khi lập phiếu chi và tránh khả năng nội dung chi phiếu làm sai ; Đồng thời cung cấp đơn ký nhận chứng từ phiếu, cung cấp cho nhà cung ứng sử dụng việc ký nhận khi nhận được hàng
7.Thay đổi chi phiếu chi Cung cấp ghi chép tình hình thay đổi phiếu chi sau khi chi phiếu chi , ví dụ : chi phiếu chi → quy đổi ; Khi tình trạng phiếu chi đang quy đổi, hệ thống tự động phát sinh chi phiếu chi quy đổi thành phiếu thu chi và giảm bớt số tiền tài khoản ngân hàng .
8.Hủy bỏ phiếu chi  sử dụng để hủy bỏ chi phiếu khi chi phiếu làm sai
CÔNG VIỆC KIỂM TRA DỮ LIỆU
1.Công việc kiểm tra sổ sách đơn di chuyển tiền mặt .
2.Công việc kiểm tra sổ sách đối chiếu sổ sách ngân hàng .
3.Công việc kiểm tra sổ sách công việc dự đoán
4.Công việc kiểm tra sổ sách thu phiếu chi
5.Công việc kiểm tra dữ liệu thay đổi thu phiếu chi .
6.Công việc kiểm tra sổ sách chi phiếu chi
7.Công việc kiểm tra dữ liệu thay đổi chi phiếu chi
8.Công việc kiểm tra dữ liệu hủy bỏ chi phiếu chi .
9.Kiểm tra sổ sách các chứng từ có thể theo người sử dụng điều chỉnh cột để sắp xếp thứ tự, có thể lưu giữ thành tập tin Excel ; Cũng cung cấp nhiều cột nhiều góc độ đa dạng để kiểm tra và sắp xếp thứ tự , nhiều tính linh hoạt , tiện lợi khi kiểm tra

Module đặc sắc
1.Thu chi tức thời, Phân chia sổ sách ngân hàng . Đạt thành công việc quản lý tốt nhất về  khống chế nội bộ và kiểm soát nội bộ về quản lý tiền mà không quản lý sổ sách, quản lý sổ sách mà không quản lý tiền .
2.Khống chế quản lý tài khoản độc lập, thiết lập tài khoản và tài khoản kế toán độc lập, Thiết lập sử dụng ngân hàng với tài khoản tiền mặt và tiền tệ của tất cả các hội thủ quỷ, và còn chỉ định tài khoản thường dùng thu phiếu chi .
3.Công việc thủ quỹ hoàn toàn độc lập, công việc di chuyển vốn và thu phiếu chi、chi phiếu chi... vv của tất cả thủ quỹ, sau khi hệ thống thiết lập hoàn thành , đều có thể cho nhân viên không có cơ bản kế toán để thao tác, hoàn toàn khống chế quản lý số tiền các tài khoản qua lại, tất cả công việc kế toán không ảnh hưởng tới số tiền trong tài khoản
4.Công việc thủ quỹ đều tự động cắt chuyển phiếu thu chi, tiết kiệm nhân lực kế toán
5.Sau khi hoàn thành công việc thu phiếu chi , hệ thống tự động theo tài khoản phát sinh ra danh sách thu giùm chứng từ phiếu .
6.Phối hợp một ngân hàng nào để đạt thành in phiếu chi và đơn ký nhận chứng từ phiếu .
7.Di chuyển tiền mặt dễ dàng quản lý số dư các tài khoản, di chuyển tiền mặt giữa tài khoản các loại tiền tệ khác nhau, có thể theo bên chuyển ra hoặc bên chuyển vào để khấu trừ chi phí chuyển khoản , và còn để làm chuyển đổi tỷ giá .
8.Thu giùm nguyên đợt chứng từ phiếu và quy đổi , theo ngày quy đổi, ngày thay đổi, lọc đối tượng, nhanh chóng hoàn thành xử lý một số thay đổi nhiều .
9.Tự định hạng mục dự đoán vốn chi ra và thu nhập, để tiền lương 、phí bảo hiểm、mượn ra nhập khoản tiền vào ....v.v của các thu nhập khác、chi ra nạp vào hạng mục dự đoán.
10.Khoản tiền thu chưa biết nguồn gốc chuyển khoản, có thể nhập vào tài khoản thu tiền trước, sau khi xác định nguồn gốc mới hoạch toán .
11.Bảng dự đoán vốn, theo số dư tài khoản, khoản tiền chứng từ phiếu, hạng mục dự đoán vốn, các tài khoản dự đoán và tất cả tài khoản cung cấp tình trạng mức độ điều chỉnh vốn tương lai ̣, để cung cấp cho nhân viên tài vụ hiểu rõ điều động vốn có thể sử dụng .

TOP

 
 ERP download:

Download

 

Tổng Công Ty Đài Bắc : No.136 Lầu 6, đường Cơ Long đoạn 2, TP Đài Bắc.

Trung tâm phục vụ Khoa Nam : No. 129, đường Tín Nghĩa, TT Thiện Hóa, Huyện Đài Nam.

Trung tâm phục vụ Thượng Hải : Số 456 2605, đường Lục Gia Bang, TP Thượng Hải.

Số điện thoại Đài Bắc : (02) 2378-1566

Số Fax Đài Bắc : (02) 2378-1578

 Lưu Phương Mỹ      Số nội bộ

 Trang web :  http://www.intron.com.tw