HOME Click        
         
 
 

Giới thiệu đặc sắc Anh Sáng ERP  

 
 

Phần mềm trọn bộ ERP Anh Sáng dành cho thương mại nghành buôn bán.

 
 

Dữ liệu cơ bản chung

 
 

Module lịch công tác

 
 

Hệ thống quản lý tiêu thụ

 
 

Hệ thống quản lý thu mua

 
 

Hệ thống quản lý kho

 
 

Hệ thống quản lý phải thu phải chi

 
 

Hệ thống quản lý chứng từ phiếu

 
 

Hệ thống quản lý kế toán tổng hợp

 
 

Hệ thống quản lý giá thành

 
   
 
   
     
 

  GIỚI THIỆU ĐẶC TÍNH ANH SÁNG ERP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁ THÀNH

 
   
 


 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁ THÀNH, Từ phân tích tài vụ、 quản lý khu vực xưởng、 quản lý nghiệp vụ..v.v  gốc độ khác nhau để tính toán giá thành, nhằm vào các loại nhân viên khác nhau mà cung cấp trị số giá thành khác nhau, đạt đến trạng thái quản lý tốt nhất. Ngoại trừ giá thành nhập hàng tiêu chuẩn, còn cung cấp chức năng phân bổ giá thành, để chi phí của các hạng mục thực tế biểu hiện trong giá thành bán hàng của các hàng hóa .
CÔNG VIỆC THIẾT LẬP
1.Công việc thiết lập bảo vệ khóa chặt hệ thống quản lý giá thành
CÔNG VIỆC CHỨNG TỪ
1.TỶ LỆ PHÂN BỔ ĐIỂM TÍCH LŨY VẬT LIỆU  thiết lập tỷ lệ phân bổ các loại cung cấp sử dụng cho đơn phân bổ giá thành được phân bổ giá thành .
2.ĐƠN PHÂN BỔ GIÁ THÀNH  Cung cấp sử dụng cho các hạng mục phí dụng quan trọng chia vào trong giá thành hàng hóa . Vận dụng tỷ lệ phân bổ điểm tích lũy vật liệu, có thể theo mỗi tháng / mỗi kỳ / mỗi quý / mỗi năm mà dễ dàng hoàn thành công việc phân bổ giá thành, để các hạng mục chi phí quan trọng ngoài giá thành vật liệu của hàng hóa cũng có thể phản ảnh rõ ràng trong giá thành tiêu thụ.
3.ĐƠN THAY ĐỔI GIÁ THÀNH  cung cấp các hạng mục ảnh hưởng đến tất cả nguồn gốc số liệu giá thành ; ví dụ : đơn nhập hàng – thay đổi giá thành tăng / đơn bán hàng – thay đổi giá thành giảm / đơn phân bổ giá thành – thay đổi giá thành tăng ... vv
4.PHÂN BỔ GIÁ THÀNH THEO TỶ LỆ ĐIỂM TÍCH LŨY VẬT PHẨM CHUYỂN THAY ĐỔI GIÁ THÀNH cung cấp cho công việc vì tỷ lệ phân bổ điểm tích lũy vật phẩm mà tạo ra đợt đơn phân bổ giá thành chuyển đến đơn thay đổi giá thành .
5.THÊM QUYỀN SẮP LẠI GIÁ THÀNH BÌNH QUÂN TRONG THÁNG  Chủ yếu cung cấp phương thức tính toán 2 loại giá thành :  a. Tăng quyền trong tháng . b. Di chuyển tăng quyền bình quân ; Nhân viên tài vụ .có thể tùy theo tiến độ công việc công ty , theo nhu cầu chấp hành công việc tính toán lại giá thành .
6.ĐỢT THAY ĐỔI GIÁ THÀNH CHUYỂN PHIẾU THU CHI  Cung cấp các hạng mục ảnh hưởng đến tất cả chứng từ giá thành chuyển thành giá thành phiếu thu chi; đạt đến ưu điểm công việc giá thành độc lập, để cho nhân viên tài vụ .bất cứ lúc nào đều có thể biết rõ ràng và hoàn toàn nắm rõ các số liệu giá thành .
7.Đơn nhập kho sản xuất chuyển giá thành  Cung cấp cho công việc chuyển vào giá thành sản xuất của chế tạo. Hệ thống nghành buôn bán không dùng đến chức năng này.
8.Chuyển giá thành tiêu biểu  Cung cấp đơn vị giá thành chính xác của các hàng hóa sau khi chỉnh lý lại giá thành chuyển đến hệ thống tồn kho → bao bì vật liệu → giá thành tiêu chuẩn, để làm căn cứ tạm dự đoán lợi nhuận tiêu thụ các hàng hóa vào tháng sau.
Công việc kiểm tra dữ  liệu              
1.Công việc kiểm tra sổ sách tỷ lệ phân bổ điểm tích lũy vật phẩm .
2.Công việc kiểm tra sổ sách đơn phân bổ giá thành .
3.Công việc kiểm tra sổ sách đơn thay đổi giá thành
4.Kiểm tra các chứng từ sổ sách có thể theo người sử dụng điều chỉnh cột để sắp xếp thứ tự, có thể lưu giữ thành tập tin Excel ; Cũng cung cấp nhiều cột nhiều góc độ đa dạng để kiểm tra và sắp xếp thứ tự , nhiều tính linh hoạt , tiện lợi khi kiểm tra

MODULE ĐẶT SẮC
1.Độc lập thanh toán giá thành, trong chứng từ công việc có liên quan đến hàng nhập xuất tồn, sản xuất gia công bên ngoài, đều phát sinh đơn thay đổi giá thành tương ứng, độc lập thanh toán giá thành.

    2.Cho phép nhân công chỉ định điều chỉnh, có thể do nhân công chỉ định số tiền giá thành đối với đơn thay đổi giá thành ,  và không nạp vào điều chỉnh để chỉnh lý lại .
3.Tính toán giá thành : Tăng quyền bình quân trong tháng、Di chuyển tăng quyền bình quân 、giá thành tiêu chuẩn .
4.Chỉnh lý lại giá thành kết sổ hàng tháng, đối với mỗi tháng làm tăng quyền bình quân , thanh toán đợt chỉnh lý lại giá thành
5.Phân bổ giá thành, có thể theo điểm tích lũy sản xuất thực tế của mã số sản phẩm , tiến hành phân bổ giá thành chi phí nhân công.
6.Kết hợp hệ thống quản lý sản xuất, phân bổ giá thành có thể theo số lượng sản xuất nhân cho số giờ nhân công tiêu chuẩn, số lượng sản xuất nhân cho số giờ máy móc để phân bổ tính toán .
7.Kết hợp module quản lý hiện trường, phân bổ giá thành có thể theo số giờ nhân công thực tế , số giờ máy móc thực tế trong đơn báo cáo hoàn công để phân bổ tính toán .

TOP

 
 ERP download:

Download

 

Tổng Công Ty Đài Bắc : No.136 Lầu 6, đường Cơ Long đoạn 2, TP Đài Bắc.

Trung tâm phục vụ Khoa Nam : No. 129, đường Tín Nghĩa, TT Thiện Hóa, Huyện Đài Nam.

Trung tâm phục vụ Thượng Hải : Số 456 2605, đường Lục Gia Bang, TP Thượng Hải.

Số điện thoại Đài Bắc : (02) 2378-1566

Số Fax Đài Bắc : (02) 2378-1578

 Lưu Phương Mỹ      Số nội bộ

 Trang web :  http://www.intron.com.tw